Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

a Family-Invest kft., mint adatkezelő tevékenységének GDPR-alapú szabályozásához

 

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 (2016. április 27.) általános adatvédelmi rendelete és az önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. trv. szabályainak megfelelően biztosítja annak megismerését, hogy a Family-Invest Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során alkalmazottainak, partnereinek, honlapjára feliratkozóknak és a telephelye vagyonvédelmi kameráinak használatából eredően megfigyelt magánszemélyeknek a személyes adatai védelmével kapcsolatban megfelelő tájékoztatást adjon. Nem utolsó sorban információt ad mindazon jogokról, melyek adatkezelői tevékenysége kapcsán, érdekeik védelmében megilleti az érintett természetes személyeket. Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


 Adatkezelő:

név:

Family-Invest Kft.

székhely:

4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/b

adószám:

12114681-209

ügyvezető:

Pók Antal

központi iroda:

Hajdúnánás Jókai Mór u.57.

e-mail:

family.hegesztes@gmail.com

telefon:

+36 (52) 351-062; +36 (30) 94512041


Az adatvédelmi szabályzat célja

Adatkezelő a jelen szabályzatban rögzíteni kívánja azokat a szabályokat, amelyek betartása esetén biztosítható az adatkezeléssel érintett (munkavállaló, ügyfél vagy érdeklődő természetes személy) adatainak jogszerű kezelése, törvényes érdekeik és jogaik védelme, az adatok kezelésének célhoz kötöttsége, az adatok továbbításának, kezelésének jogszerűsége, és biztosítva van az adatok jogosulatlan személyek általi hozzáférhetetlensége.

A Szabályzat hatálya kiterjed Adatkezelő Magyarország területén végzett adatkezelési tevékenységére a benne foglaltak szerint.


A jelen utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell minden olyan ügyben, amelynek során Adatkezelő érintett. A hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltakat a számítástechnikával támogatott, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre (adatfeldolgozásra) egyaránt alkalmazni kell.

 

  Adatkezelőként társaságunk kezeli az érintett Személyes adatait, ha félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas minden innformáció.

 Opt in alapú adatkezelés keretében csak azoknak küldünk reklám üzenetek, aki ehhez előzetesen hozzájárultak.

Opt out alapú adatkezelést nem végzünk.

 

   Adatkezelésünk során az alábbi irányadó törvények, rendeletek előírásait vesszük figyelembe.

 

 • • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR)

 

 • • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (továbbiakban: Infotv.)
 • • 2012. I. Törvény a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.)
 • • 1992. évi LXVI. Törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (továbbiakban: Szltv.)
 • • 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Vhr.)
 • • 1995. évi CXIX törvény a kutatás és üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (továbbiakban: Kktv.)
 • • 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (továbbiakban: Eüaktv.)
 • • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Ekertv.)
 • • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (továbbiakban: Eht.)

 

 • • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grt.)
 • • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)


  I. fejezet
  Általános rendelkezések
  
  1. Az adatkezelés jogalapja
  
 Személyes adat akkor kezelhető, ha  a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, kezeli.

    A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

A fentiek értelmében a Family-Invest Kft. által adatkezelőként kezelt adatok, jogalapok szerint csoportosítva a következők:

 • • Szerződés: HR, munkaügyi adatok, vásárlói adatbázis, munkaügyhöz kapcsolódó külső szolgáltató igénybevétele (pl. munkaegészségügyi vizsgálat)
 • • Hozzájárulás: hírlevél, regisztráció a honlapon, webshop használata, munkahelyi képzésen/rendezvényen fotózás
 • • Törvény: számlázáshoz kapcsolódó adatok, munkaügyi adatok

 • Vagyonvédelem: telephelyi kamerás megfigyelés, 

 • • Cég jogos érdeke: pályázatírás külső cég megbízásával, fotó/video készítése áruátvétel alkalmával a beérkezett áru kirakodása közben, annak befejezéséig.


 

 

2. A célhoz kötöttség elve
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.


 

3. Adatbiztonság
Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek jogszabályban rögzített, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A Family-Invest Kft., mint Adatkezelő, személyes adatok tisztán automatizált feldolgozását ill. profilalkotást nem végez.


A munkavállalók által használt, a cég tulajdonát képező számítógépeken jogtiszta, rendszeresen frissített, vírusvédelemmel ellátott operációs rendszert használ. A papír alapú adattárolást zárható szekrényekben, csak a munkakörükből eredően azzal dolgozó munkavállalók és a vezetők által hozzáférhetően, zárt helyiségekben oldja meg.


Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja anélkül, hogy az aránytalan szervezeti/anyagi nehézséget jelentene számára.

 

4. Adatvédelmi incidens esetén a incidensek kivizsgálásának koordinálásáért a cég ügyvezetője a felelős.

A bejelentett incidenseket az ügyvezető köteles kivizsgálni, illetve a megtett intézkedések végrehajtását ellenőrizni. Az incidensekről vezetett nyilvántartás tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát. az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Mérlegelve a cég által kezelt személyes adatok mennyiségét, minőségét (érzékenységét) és figyelembe véve a Rendelet által előírt szabályozást úgy döntött, hogy adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat. Döntését arra alapozta, hogy nagy mennyiségű személyes adatot nem kezel.

 5. Kamerás megfigyelés, kamerarendszer: A célhoz kötött adatkezelés elvéből fakadó követelmény, hogy a munkavállalókat nem lehet kamerarendszerek által ellenőrizni. A biztonsági okból kamerarendszer által megfigyelt területre – az adott területen jól láthatóan elhelyezett táblával/matricával - fel kell hívni a figyelmet! A figyelemfelhívó táblán/matricán szerepelnie kell a tájékoztatásnak, mely – érdeklődés esetén, külön kérés nélkül – a kamerahasználathoz kapcsolódó adatvédelmi szabályok megismerésére ad lehetőséget! A kamerahasználat jogalapja kizárólag - üzleti-, fizetési információ, értékek védelme, - a munkavállalók életének, testi épségének, egészségének védelme, - veszélyes anyagok őrzése, - vagyonvédelem lehet. Korlátozásként törvény (Szvtv. 30§ (3) bek.) kimondja, hogy ...”nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen mosdóban, öltözőben, illemhelyen…” Adatkezelő telephelyén található valamennyi kamera használatának jogalapja a vagyonvédelem. Ennek megfelelően a Family-Invest Kft. garantálja, hogy a kamerái a bekerített területen belül és az épületekben sem irányulnak természetes személyek megfigyelésére. Azok látóterének irányítása megfelel és egyben korlátozódik a vagyonvédelmi cél megvalósítására. Az általuk készített felvételek - az adatvédelmi, áru- ill. vagyonvédelmi őrzés, valamint ezeknek a telephely nyitvatartási- és a tényleges működési rendjével, valamint a cég érdekeivel való összhangolása alapján hozott döntés szerint kerülnek őrzésre.

6. A jogszerű adatátadás külső szolgáltató részére:  A jogszerű adatátadás egyik módja egyes szakterületekhez tartozó tevékenységek kiszervezése vagy külső szolgáltató igénybe vétele. Az ilyen tevékenységet végzővel megkötendő szerződést, Adatkezelő jelen Adatvédelmi szabályaival összhangban kell előkészíteni ill. a tevékenységhez kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenységben megállapodni. A szerződésben szerepelnie kell Adatkezelő által a ilyen esetre kötelezően alkalmazandó rendelkezéseknek az elvárt adatbiztonsági követelmények teljesülése érdekében. Adatkezelő valamennyi Megbízási szerződésében alkalmazza az adatvédelmi szabályokat, melyekre külön fel is hívja partnerei figyelmét. Az adatkezelés céljai, melyek érdekében Adatkezelő adatfeldolgozói feladatokkal bízta meg megbízott partnereit, e tekintetben Adatfeldolgozókat:

 Tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása (szerződés szerint)

  Foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása (szerződés szerint)

 Könyvelési feladatok ellátása (szerződés szerint).

 Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a vásárló döntése alapján, az adott szolgáltató kezeli. Adattovábbítás a bankkártyás fizetés kapcsán a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja.

7. Az adatkezelés megszűnése esetén Adatkezelő e szabályzatban foglaltak szerint töröl minden olyan személyes adatot,

• amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt,

 • amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre,

 • amelynek kezeléséhez való jogot az érintett visszavonta, vagy az adatkezelést megtiltotta,

• illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A munkavállalók adatairól, ill. igazolványaik másolásáról A munkavállalók személyes adatait tartalmazó igazolványokról csak az előzetes hozzájárulásuk alapján lehet másolatot készíteni. Az igazolvány másolaton szereplő személyes adatok közül azokat, amelyek nem szükségesek (pl. fénykép, igazolványszám) az adatkezelési cél eléréséhez, láthatatlanná kell tenni a másolaton. Adatkezelő ezen túlmenően átvizsgálja meglévő folyamatait és a jövőre vonatkozóan eltekint a másolatok készítésétől. Helyette a munkatársai - a munkaszerződés megkötéséhez ill. a munkaviszony fenntartásához szükséges adatokat a munkavállalónak a személyi igazolvány és lakcímkártya általi azonosítását követően - csak a szükséges adatok feljegyzésére szorítkoznak. Ilyen adat: név, születési hely és idő, anyja neve valamint lakcíme, értesítési (posta) címe, telefonszáma.

Adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni mindazokról a személyekről, akik jelezték számára, hogy az adatkezelés megszüntetését kérik adataik tekintetében. Cél a jogszerűség, átláthatóság és elszámoltathatóság érvényre juttatása.

 A hozzájárulás visszavonásának és a tiltakozás joga, a tilalmi (Robinson) lista Akár opt in, akár opt out alapon történne az adatkezelés, az érintett dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kívánja engedélyezni adatai kezelését, illetve nem kíván reklám-üzeneteket vagy hírlevelet kapni. Ilyenkor az opt in rendszerben a hozzájárulás visszavonásáról, az opt out rendszerben a tiltakozás jogáról beszélünk. Hozzájárulást visszavonni, tiltakozni bármikor, formai/tartalmi korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen lehet. A hozzájárulás visszavonása az opt in rendszerben az adatkezelés megszűntetését jelenti, míg a tiltakozás az opt out rendszerben nem az adatkezelés megszűntetéséről szól, hanem arról, hogy az érintett adatait tiltó listán kell őrizni, és részére reklámcélú üzenet nem küldhető. Aki tiltakozó nyilatkozatot tesz, annak adatait a marketing/regisztrációs listából törölni kell, és egyúttal fel kell venni a tilalmi („Robinson”) listára. Az érintett tiltakozásának kezelésére vonatkozó eljárási szabály Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt a kérelemmel egyező, bizonyításra alkalmas alakszerűséggel (pl. írásban, elektronikus levélben, telefonon, rögzített beszélgetéssel) tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintetteket megillető jogok A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 15 napon belül eleget tesz. Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kémi, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az adatok zárolásához való jog: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő kijelenti, hogy a Panaszos adatait kizárólag a panaszbejelentéssel kapcsolatosan kezeli, azt harmadik személyek részére, kivéve a jogszabályban rögzített hatósági, bírósági megkereséseket, nem adja ki, üzleti célokra nem használja fel. Adatkezelő a panaszt kivizsgálja és a beérkezett panaszra a kézhezvételt követően 30 napon belül indokolt, írásbeli választ ad a panasz bejelentés módjával azonos módon (e-mailen vagy postai úton). Amennyiben a panasz kivizsgálására a 30 napos határidő nem elegendő, úgy Adatkezelő erről az utast tájékoztatja. Ebben az esetben a bejelentéstől számított 3 hónapon belül kell írásbeli, indokolt választ adni a bejelentéssel azonos módon. Amennyiben a panasz kivizsgálása során Adatkezelő és a Panaszos között további adatok ismerete válik szükségessé, úgy felek rövid úton is egyeztethetnek (telefonon), illetve Adatkezelő további információkat kérhet írásban a panasz körülményeit illetően. Amennyiben Adatkezelő a panasz kivizsgálását követően azt állapítja meg, hogy a Panaszos panasza tényszerű és indokolt volt, úgy a sérelmének orvoslása módjáról és mértékékről a panasz elbírálásával egyidejűleg tájékoztatja a Panasztevőt. A panasz elutasítása esetén Adatkezelő írásban tájékoztatja a Panaszost arról, hogy panaszával a továbbiakban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) vagy Bírósághoz is. Az Infotv. 52. § (1) szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az adatalany kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés - kivételével – törlését vagy zárolását. A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását formalevelek kibocsátása útján segíti elő: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html Adatkezelő panaszkezelési eljárásában hozott, az ügyet lezáró dokumentumot a Hatóság részére a panasz mellékleteként be kell nyújtani. Panaszbejelentés: NAIH levélcím: 1530 Budapest, pf. 5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu tel.: +36 (1) 391-1400 URL: http://naih.hu.

 A panaszkezelési szabályzat a mai napon hatályba lép, Adatkezelő azt a honlapján közzéteszi.

Hajdúnánás 2018.junius 5.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  a FAMILY-INVEST  Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a FAMILY-INVEST Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXVI törvénynek megfelelően járunk el.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, anélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
Adatai törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrácija törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található e-mail címre küldött levélbe lehet.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az FAMILY-INVEST Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.hegesztobolt.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.